dotknij zanim się narodzi. . .

wydruk płodu 3d, płaskorzeźba w ciążym, usg 3d, wydruk usg 3d płodów, dziecko z drukarki 3d, dzieci z drukarki 3d

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI inutero3d.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego inutero3d.pl (dalej: „sklep”) jest Aleksandra Witkowska-Masojć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VOTREX Aleksandra Witkowska-Masojć z siedzibą przy ulicy Gęsiej 5 w Szczecinie (71-693 Szczecin), NIP 6272415741, REGON 278072142 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwana dalej „administratorem”).
 2. Adres korespondencyjny administratora to: VOTREX Aleksandra Witkowska-Masojć, Perkoza 8, 71-696 Szczecin
 1. Dane osobowe klienta (dalej: „konsument”) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j.: Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j.: Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem;
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przysługujących konsumentowi z tytułu rękojmi – to jest nie dłużej niż 25 miesięcy,
  5. przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich nieupoważnionym osobom trzecim.

§2 COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE, NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

 1. Plik cookies (ciasteczka) to krótka informacja tekstowa wysyłana na serwer i zapisywana po stronie użytkownika odwiedzającego sklep internetowy inutero3d.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy na karcie pamięci telefonu komórkowego – w zależności z jakiego urządzenia użytkownik korzysta odwiedzając naszą witrynę internetową). Szczegółowe informacje dotyczące cookies znajdziesz tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez
  odwiedzających z inutero3d.pl w następujących celach:
  1. identyfikacji konsumentów jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani (opcjonalnie);
  2. zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, podglądu zamówienia lub danych logowania;
  4. dostosowywania zawartości witryny oraz sklepu internetowego do indywidualnych preferencji konsumenta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony;
  5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem ich personalnej identyfikacji.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszej strony (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).
 4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep – zgodnie z regulacjami prawnymi taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  1. w przeglądarce Chrome https://support.google.com/chrome/?hl=pl#topic=322704
  2. w przeglądarce Firefox https://support.mozilla.org/pl/
  3. w przeglądarce Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/internet-explorer-help
  4. w przeglądarce Opera  http://www.opera.com/pl/help
  5. w przeglądarce Safari https://www.apple.com/pl/support/mac-apps/safari/
 1. Administrator zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu witryną internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i które – składając zamówienie za pośrednictwem sklepu – zgodziły się z niniejszą polityką prywatności, to jest informacji odnoszących się bezpośrednio do serwisów administratora, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjnych listów (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacji komercyjnych (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora.

§3 ZAKRES I CEL ZBIERANIA DANYCH

 1. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest:
 1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między administratorem a konsumentem, polegającego na zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży płaskorzeźby (zwanej dalej: „produktem”) oraz jej dostarczenia konsumentowi,
 2. marketing bezpośredni własnego produktu administratora.
  1. Przy złożeniu zamówienia konsument przekazuje na serwer inutero3d.pl plik z obrazem uzyskanym w trakcie badania USG 3D zapisany w formacie „*.vol”. Serwer www.inutero3d.pl prowadzony jest przez Home.pl S.A. z siedzibą przy ulicy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000431335, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242. Posiada on stosowne zabezpieczenia chroniące przed dostępem na serwer osób trzecich i niekontrolowane przekazanie tym osobom danych osobowych na nim zgromadzonych.
  2. W przypadku konsumentów, którzy korzystają z usługi dostawy produktu do konsumenta, administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy serwisowi internetowemu należącego do Grupa Furgonetka Sp. z o. o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP: 113-256-73-65, KRS: 0000239865, REGON: 140220084 oraz przewoźnikowi firmie FedEx Express Polska Sp. z o.o., adres rejestrowy: 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, adres korespondencyjny: 05-092 Łomianki k/Warszawy, ul. Kolejowa 323, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250.
  3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe konsumentów:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. numer telefonu,
   4. adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres korespondencyjny, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres do wysyłki,
   5. data urodzin (opcjonalnie),
   6. przekazany przy złożeniu zamówienia na serwer inutero3d.pl plik z obrazem uzyskanym w trakcie badania USG 3D zapisany w formacie „*.vol”.
  4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży produktu.

§4 PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez konsumenta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży produktu skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy
  sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie sklepu inutero3d.pl w Formularzu zamówienia.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych konsumenta jest konieczność realizacji umowy, której jest on stroną. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda konsumenta.

§5 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU I POPRAWIANIA TREŚCI SWOICH DANYCH

 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 3. Uprawnienia, o których mowa w 5 ust. 1 i 2 realizować można poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: kontakt@inutero3d.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny administratora, wskazany w §1 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Witryna internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy bowiem tylko strony internetowej www.inutero3d.pl.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,
  2. certyfikat SSL.
 4. Administrator, będący jednocześnie właścicielem sklepu internetowego, zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. O zmianach niniejszej Polityki prywatności dokonywanych w terminie 25 miesięcy od dnia złożenia określonego zamówienia przez konsumenta administrator – poza opublikowaniem jej na stronie internetowej sklepu – powiadomi tego konsumenta za pośrednictwem wiadomości e-mail.