dotknij zanim się narodzi. . .

wydruk 3d dziecka

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO inutero3d.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

inutero3d.pl jest sklepem internetowym (dalej zwany jako „sklep”), którego właścicielką jest Aleksandra Witkowska-Masojć prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VOTREX Aleksandra Witkowska-Masojć z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Gęsiej 5 (71-693 Szczecin), NIP 6272415741, REGON 278072142 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej zwana jako „sprzedawca”). 

Adres korespondencyjny sprzedawcy to: 

VOTREX Aleksandra Witkowska-Masojć

ul. Perkoza 8

71-696 Szczecin

Niniejszy regulamin określa zasady zawierana umowy sprzedaży w sklepie pomiędzy sprzedawcą wskazanym w § 1 ust. 1 a konsumentem. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu stanowią umowy zawierane na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumentach (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY SPRZEDAŻY

W sklepie konsument może nabyć płaskorzeźbę nienarodzonego dziecka wykonaną w technologii druku 3D lub konwersję danych z pliku zapisanego w formacie „*.vol” lub „*.dcm” uzyskanego w trakcie badania USG 3D, przesłanego przez konsumenta na serwer sklepu, który następnie poddany zostaje odpowiedniemu procesowi konwersji i opracowania graficznego przez sprzedawcę (dalej zwaną „płaskorzeźbą” i „konwersją”).

Opracowanie graficzne, o którym mowa w §2 ust. 1 nie obejmuje swym zakresem modyfikacji elementów ciała nienarodzonego dziecka. Płaskorzeźba wykonywana jest w skali 1:1.

Płaskorzeźba jest rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji konsumenta, służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, wykonaną z nietoksycznego plastiku PLA w kolorze ecru lub innym dostępnym w momencie składania zamówienia.

Płaskorzeźbę należy chronić przed wysoką temperaturą powyżej 50st Celsjusza, ekspozycją na słońce oraz wodę, uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z rzucaniem czy upuszczaniem.

Konwersją jest przekształcenie danych z badania USG 3D z formatu .vol lub .dcm na trójwymiarowy model zapisany w formacie .stl gotowy do wydruku we własnym zakresie.

§ 3 SZCZEGÓŁY TECHNICZNE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

Nabycie płaskorzeźby lub konwersji za pośrednictwem sklepu wymaga uprzedniej akceptacji plików cookies przez przeglądarkę konsumenta.

Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej.

§ 4 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAPŁATA CENY

Zamieszczone na stronie internetowej zdjęcia i opisy płaskorzeźby z oznaczeniem ceny nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, a zaproszeniem konsumenta do zawarcia umowy.

W celu złożenia zamówienia konsument zapoznaje się z polityką prywatności sklepu dostępną na jego stronie internetowej, wypełnia dostępny na niej Formularz kontaktowy, a po otrzymaniu właściwego hasła zabezpieczającego – Formularz zamówienia.

Zamówienie dokonywane jest przez wprowadzenie danych w postaci:

imienia i nazwiska, 

adresu zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, 

adresu do wysyłki,

adresu e-mail, 

telefonu kontaktowego, 

przesłaniu na serwer sklepu obrazu pliku uzyskanego w trakcie badania USG 3D w formacie „*.vol” lub „*.dcm”, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych z badania USG w celu realizacji zamówienia, wybraniu zamawianowego produktu (płaskorzeźby lub konwersji), w przypadku osoby niewidomej korzystającej z programu oczekiwanie bez barier zaznaczenie właściwej opcji, a następnie przesłanie emailem kopii dokumentu poświadczającego niepełnosprawność, a następnie naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.

Po złożeniu zamówienia przedsiębiorca w terminie do 1 dnia roboczego weryfikuje przesłany plik pod kątem prawidłowości jego formatu i potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w Formularzu zamówienia. W przypadku stwierdzenia, że plik nie posiada prawidłowego formatu „*.vol” lub „*.dcm”, konsument informowany jest o niemożności wykonania płaskorzeźby lub konwersji, a zamówienie podlega anulowaniu.

Jeżeli plik nadaje się do konwersji, Konsument zostaje o tym poinformowany drogą elektroniczną i elektroniczną fakturę pro forma z odpowiednim terminem płatności, a następnie dokonuje zapłaty ceny w określony poniżej sposób:

  1. przelewem na konto Sklepu 93 1140 2004 0000 3502 7608 9932 mBank (dla zamówień na terenie Polski) w terminie 2 dni,
  2. za pośrednictwem systemu PayPal dla zamówień międzynarodowych rozliczanych w EURO w terminie 2 dni.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zamawiającego konsumenta oraz jego adres korespondencyjny.

Ceny obu produktów określa cennik zamieszczony na stronie internetowej sklepu. Ceny wskazane w cenniku są cenami brutto.

W Sklepie obowiązuje jedynie opcja wysyłki kurierskiej lub elektronicznej na wskazany adres do wysyłki, bez możliwości odbioru osobistego. Ceny dla zamówienia w Polsce obejmuje koszty przesyłki. Do ceny zamówienia spoza granic Polski należy doliczyć koszty przesyłki.

Brak zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym przedsiębiorcy lub w serwisie PayPal  w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia powoduje automatyczne jego anulowanie. 

Zamówienie realizowane jest w terminie do 7 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku bankowym przedsiębiorcy ceny i kwoty na poczet kosztów dostawy.

§ 5

Doręczenie płaskorzeźby jest realizowane przez wysłanie jej przesyłką kurierską na adres zamieszkania lub adres do wysyłki konsumenta wskazany w Formularzu zamówienia za pośrednictwem portalu wysyłkowego furgonetka.pl firmą kurierską FedEx, K-EX, a także za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Pliki w formacie „.stl” dostarczane są drogą elektroniczną bez dodatkowych opłat.

§ 6 DOWÓD ZAKUPU

Do płaskorzeźby oraz konwersji przesyłanej konsumentowi dołączany jest dowód jej zakupu w postaci faktury.

§7 WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Z uwagi na §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu konsumentowi, który zawarł umowę na odległość w sklepie inutero3d.pl nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowyzgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§ 8 REKLAMACJA (rękojmia za wady)

Przedsiębiorca jest obowiązany dostarczyć płaskorzeźbę oraz konwersję bez wad.

W przypadku wykrycia przez konsumenta wady płaskorzeźby lub konwersji, przysługują mu uprawnienia do jej reklamacji stosownie do przepisów o rękojmi za wady – art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Reklamację konsument składa pisemnie wysyłając e-mail na adres kontakt@inutero3d.pl albo listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w §1 ust. 2 niniejszego Regulaminu (dalej jako „zgłoszenie reklamacyjne”).

W treści zgłoszenia reklamacyjnego konsument wskazuje:

informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady,

żądanie sposobu doprowadzenia płaskorzeźby do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, numer rachunku bankowego, na który zostać ma zwrócona cena w przypadku zaistnienia przesłanek do jej obniżenia lub zwrotu,

dane kontaktowe składającego reklamację, w tym adres korespondencyjny,

do zgłoszenia konsument załącza zdjęcia płaskorzeźby ukazujące wadę.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez przedsiębiorcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień zamawiającego wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie płaskorzeźby przedsiębiorcy, konsument zostanie poproszony przez przedsiębiorcę o dostarczenie wadliwej płaskorzeźby na koszt przedsiębiorcy na adres wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. 

Rozpoznanie reklamacji przez przedsiębiorcę nastąpi w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej na skrzynkę e-mail lub adres korespondencyjny albo od dnia doręczenia mu wadliwej płaskorzeźby w przypadku wskazanym w § 8 ust. 5. O skutkach rozpoznania reklamacji konsument zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail albo listem poleconym – w zależności od sposobu jej złożenia przez konsumenta.

Koszty wymiany lub naprawy wadliwej płaskorzeźby lub konwersji, w tym koszty przesyłki płaskorzeźby wolnej od wad, ponosi przedsiębiorca.

§ 9 INFORMACJA O NIEUDZIELANIU GWARANCJI

Przedsiębiorca nie udziela gwarancji na płaskorzeźbę oraz konwersję.

§ 10 INNE

Przedsiębiorca prowadzący sklep kontaktować się będzie z konsumentem za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych na adres wskazany przez konsumenta w Formularzu zamówienia, a w przypadkach wyjątkowych – telefonicznie na numer telefonu podany przy składaniu zamówienia. Adres e-mail przedsiębiorcy do kontaktu z klientem to kontakt@inutero3d.pl.

Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji oraz zdjęć zawartych na stronie internetowej inutero3d.pl wymaga wskazania źródła strony oraz marki inutero 3d.

Przedsiębiorca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

O zmianach niniejszego Regulaminu dokonywanych w terminie 25 miesięcy od dnia złożenia określonego zamówienia przez konsumenta sklep powiadomi tego konsumenta za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.